Atidedamas bylų dėl M. Račkausko išrinkimo ir pašalinimo iš LINAVOS prezidiumo nagrinėjimas, nes  jo vietą prezidiume užimantis R. Vosylius ir generalinis sekretorius M. Atroškevičius per savo valdomas bendroves pateikė dar vieną skundą.

Bandymai vilkinti teismo procesą rodo ne norą išsiaiškinti tiesą, bet veidmainiškas pastangas nuo jos išsisukti. Rytoj turėjęs įvykti teismo posėdis neįvyks ir teismo sprendimo neišgirisme. Lapkričio 29 d. UAB „Jotvainis” ir „Mečys” paprašė atidėti bylos nagrinėjimą, nes apskundė Vilniaus apylinkės tesimo nutartį netvirtinti taikos sutarties byloje, kurioje jie skundė asociaciją, teigdami, kad M. Račkaukas į prezidiumą išrinktas neteisėtai.  

Baimindamiesi, kad teismas pripažins, jog M. Račkauskas išrinktas teisėtai, R. Vosylius ir M. Atroškevičius stengiasi išlošti laiko, kad klausimas nebūtų išspręstas iki kongreso, toliau kursto aistras, nesulaukę teismo sprendimo savo nuomonę šiame ginče pateikia kaip neginčijamą tiesą.

R. Vosylius ir M.  Atroškevičius bijo teismo sprendimo, kuris, sprendžiant iš iki šiol gautų tesimų nutarčių, gali būti jiems nepalankus.  Ir Vilniaus apylinkės, ir apygardos tesimai, atmesdami  taikos sutartį, jau tris kartus pasisakė, kad M. Račkauskas tebėra prezidiumo narys o sutartis su juo nutraukta nesilaikant asociacijos įstatuose nustatytos tvarkos, neturint jį išrinkusio Kauno regiono vežėjų pritarimo.

Savo skundą tesimui R. Vosylius ir M. Atroškevičius motyvuoja tuo, kad kai buvo išrinktas į prezidiumą, M. Račkauskas nebuvo asociacijos narys, nes teismas pripažino, jog 2016 m. UAB „Minvija” narystę jo vadovaujamai bendrovei „Biominvija” perdavė neteisėtai. Tačiau Vilniaus apygardos teismas lakričio 20 d. nutartyje, šalia kitų argumentų, atkreipia dėmesį į LINAVOS įstatų 9.5 punktą: „….kai juridinis asmuo, kurį atstovavo išrinktasis į prezidiumą, praranda narystę asociacijoje, jam suteikiama galimybė per 3 mėnesius tapti kito asociacijos nario vadovu, savininku ar dalyviu atitinkame regione”. Tą jis ir padarė. M. Račkauskas yra UAB „Tyrana” direktorius.

Kad tiesa ir skaidrumas jiems nereikalingi rodo ir tai, kad iki šiol Kauno regiono vežėjams nėra leista sušaukti regioninį susirinkimą, iš naujo išsirinkti savo atstovus į prezidiumą ir taip išspręsti ginčą.  Tai padaryti rekomendavo net ir Vilniaus apylinkės teismas spalio 5 d. nutartyje: „Atsakovui siūlytina įstatuose nustatyta tvarka sušaukti regioninį susirinkimą, kuriame būtų išspręstas trečiojo asmens Mindaugo Račkausko buvimo prezidiumo nariu klausimas”.  Kauno regiono vežėjų prašymas sušaukti susirinkimą, grubiai pažeidžiant įstatus, praėjus mėnesiui po jo gavimo, buvo grąžintas perrašyti formuluotės, nes ji esą neatitinka įstatų.

Kitas dvi bylas, kuriose siekiama apginti M. Račkausko teisę būti prezidiumo nariu, vieną – kurioje skundžiamas LINAVOS prezidiumo sprendimas suspenduoti M. Račkausko veiklą prezidiume ir kitą – nutraukti su juo prezidiumo veiklos sutartį, tesimas apjungė į vieną bylą. Teismo posėdis paskirtas sausio 7 d.