Po Kauno regione įvykusių prezidiumo narių rinkimo asociacijos generalinio sekretoriaus pareigas einantis Mečislavas Atroškevičius ėmėsi veiksmų, dar kartą siekdamas sutrypti vežėjų teisę dalyvauti LINAVOS veikloje. 

Kovo 15 d. jis kreipėsi į LR Registrų centrą, prašydamas „registruoti bei nagrinėti dokumentus, susijusius su asociacija, tik esant ant tų dokumentų asociacijos antspaudui. Taip bus išvengta siunčiamų Jums dokumentų, formų, prašymų, susijusių su neteisėtais bandymais keisti asociacijos valdymo organus, galimų klastojimo faktų bei teisminių ginčių ateityje”.

Ponui Atroškevičiui dar per maža teisminių ginčų!

Šiame rašte Registrų centrui taip pat minimas kitas, kovo 14 d. Registro centrui įteiktas dokumentas – „Dėl neteisėto pakartotinio Kauno regiono vežėjų susirinkimo nutarimo atšaukti prezidiumo narius Romą Vosylių, Raimondą Vėlavičių ir Ryčio Petraičio teisę eiti prezidiumo nario pareigas likusiam kadencijos laikui bei naujų prezidiumo narių paskyrimo”.

Šiuo veiksmu asociacijos generalinio sekretoriaus pareigas einantis asmuo, privalėjęs sušaukti rinkiminį Kauno regiono susirinkimą po to, kai jo ir prezidiumo pernai, spalio pabaigoje to paprašė pusė šio regiono LINAVOS narių, grubiai pažeidinėdamas įstatus prašymo nevykdė, tačiau toliau nuosekliai vykdo planą – išlaikyti sau lojalių prezidiumo narių daugumą ir savo postą. Šiandien jam užtenka įžūlumo tvirtinti, kad įvykę rinkimai yra neteisėti.

M.Atroškevičius uzurpavo valdžią ir informacijos kontrolę asociacijoje. Yra išleidęs eilę įsakymų, kuriais be jo žinios ir leidimo  prezidiumo nariams, įskaitant ir visų narių kongrese išrinktą prezidentą, sekretoriato darbuotojams  ribojama prieiga prie dokumentų. Prieš kelias savaites pateiktą prezidento pretenziją  dėl įsakymų, prieštaraujančių įstatams, jis paprasčiausiai ignoruoja. Ir šiuo metu su Registrų centrui išsiųstais dokumentais neturi galimybės susipažinti nei prezidentas, nei revizijos komisija. Prieiga jiems nesuteikta.  

Kauno regioninio susirinkime asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas ir išrinktieji prezidiumo nariai įpareigoti pateikti Registrų centrui duomenis apie įvykusius pasikeitimus prezidiume.

Asociajos nariai iš regionų, kurių rinkti delegatai į prezidiumą palaiko neteisėtus M.Atroškevičiaus veiksmus, taip pat netiesiogiai prisideda prie įstatų laužymo ir savivalės, kuri įsigaliojo asociacijoje.