M. Račkausko išrinkimo ir narystės prezidiume klausimas šiandien LINAVAI yra kaip lakmuso popierėlis, pagal kurį galime spręsti, ar organizacija veikia skaidriai, laikantis įstatų ir atstovaujant vežėjų interesams, ar ją vėl užvaldė grupė asmenų, paisanti savų interesų, kaip tai buvo iki 2015 m.

Pašalinant M. Račkauską iš prezidiumo buvo padaryti keli grubūs įstatų pažeidimai. Tai nustatė teismai, nagrinėję prašymus patvirtinti taikos sutartį byloje, kurioje R. Vosylius ir M. Atroškevičius per savo valdomas įmones skundžia asociaciją, kad  M. Račkauskas išrinktas neteisėtai. Visa veiksmų chronologija čia

Pirmas pažeidimas buvo šių metų gegužės 30 d., kai prezidiumas suspendavo jo teises, gavęs teismo nutartį apie tai, kad M. Račkausko vadovaujama bendrovė 2016 m. neteisėtai perėmė narystę asociacijoje iš kitos bendrovės. Tuometinis prezidiumas, neturėdamas teisės, perdavė narystę vienos įmonės kitai, tokių atvejų buvo ir daugiau. Be to, M. Račkauskui kandidatuojant į prezidiumo narius  vasario 8 d. galiojo pirmos instancijos teismo nutartis, jog  narystė perimta teisėtai, taigi M. Račkauskas neturėjo jokio pagrindo atsisakyti būti keliamas kandidatu į prezidiumo narius. Be to, asociacijos įstatuose yra numatyta, ką išrinktasis prezidiumo narys turi padaryti, kai jo valdoma bendrovė praranda narystę asociacijoje: tapti kitos asociacijos narės dalimi. M. Račkauskas tai ir padarė.

Antras pažeidimas – rugpjūčio 22 d., kai su M. Račkausku prezidiumas nusprendė  nutraukti veiklos sutartį. Įstatai nesuteikia teisės prezidiumui spręsti, kam būti prezidiume. Tokią teisę turi tik Kauno regiono vežėjai, kurie jį išrinko į prezidiumą 2018 m. vasario 8 d.

Sprendimą pašalinti M. Račkauską iš savo tarpo prezidiumas priėmė neturėdamas kvorumo – 6 balsų. Tos pačios dienos posėdyje, 2018 m. rugpjūčio 22 d., prezidiumas, neturėdamas kvalifikuotos balsų daugumos pritarimo, prezidiumo nariu vietoj M. Račkausko paskyrė R. Vosylių, kurį Kauno vežėjai  gegužės 31 d. buvo atšaukę iš prezidiumo.

Asociacijos įstatai yra pakankamai aiškus dokumentas, kurį suvokti  sąmoningam žmogui, regis, neturėtų kilti sunkumų. Kodėl kai kuriems prezidiumo nariams įstatus turi paaiškinti teismai? Tai, be kita ko,  labai brangios konsultacijos.  M. Račkausko ir R. Vosyliaus dilema asociacijai jau kainavo virš 15 tūkst. eurų. Kiek tai kainavo M. Račkauskui ginant savo teises, žinių neturime. Bet net ir teismų išaiškinimų kai kurie prezidiumo nariai apsimeta, kad nesupranta.

O apsimeta, galbūt, todėl, kad įstatai, tikėtina, buvo pažeidinėjami sąmoningai, galimai numatant,  kad nepatenkinti kriepsis į teismus, o teismai ginčų greitai nesprendžia. M. Račkausko pašalinimas iš prezidiumo yra kertinė plano perimti asociacijos vairą į savo rankas dalis.

Gegužės 30 d. ir rugpjūčio 22 d., grubiai pažeidžiant įstatus, nuo asociacijos vairo buvo nustumtas demokratiškai išrinktas narys.

M. Račkauskas trukdė suformuoti naują daugumą, kuri, pasak seniai sitauciją LINAVOS vadovybėje stebinčių narių, susivienijo su buvusiais, liūdnai pagarsėjusiais ir kartą jau nušalintais nuo vadovavimo asociacijai asmenimis. Padedant kitų regionų vežėjų atstovams, senoji gvardija grįžo!

Pateikiant LR Registrų centrui prašymą išregistruoti M. Račkauską ir įregistruoti R. Vosylių buvo pateikti ir be kvalifikuotos daugumos pritarimo priimti prezidiumo sprendimai. Šiandien turime teismo nutartį, kurioje sakoma, kad M. Račkauskas, pagal įstatus, yra prezidiumo narys nuo vasario 8 d. iki dabar,  tačiau LR Registrų centre vietoj jo įregistruotas R. Vosylius.

Kongrese inicijuojama interpeliacija dabartiniam prezidentui E. Mikėnui yra to paties plano dalis.  Asociacijos vairas šiuo metu yra perimtas. Ar pavyks jį sugrąžinti demokratiškai išrinktiems vežėjų atstovams, priklausys ir nuo teismų sprendimų, ir nuo vežėjų pozicijos bei aktyvumo kongrese.