LINAVOS prezidentas Erlandas Mikėnas pateikė pretenziją generaliniam sekretoriui Mečislovui Atroškevičiui, kurioje prašo  pateikti paaiškinimą, kokiais asociacijos veiklą reglamentuojančiais aktais yra išleisti keli jo įsakymai, trukdantys vykdyti prezidento pareigas ir prieštaraujantys asociacijos interesams. Generalinis sekretorius pretenzijoje kaltinamas kompetencijos viršijimu ir veikimu prieš asociaciją.

Praėjusių metų lapkričio  22 d. M. Atroškevičius įsakė (įsakymo nr. 121) be atskiro jo leidimo uždrausti registruoti E. Mikėnui dokumentus asociacijos dokumentų valdymo sistemoje. Be atskiro leidimo ar pavedimo uždrausti E. Mikėnui dalyvauti renginiuose, susitikimuose, posėdžiuose, komitetų susirinkimuose. Sekretoriato darbuotojams uždrausta teikti prezidentui  bet kokią informaciją apie sekretoriato veiklą, patekti į asociacijos patalpas išeiginėmis, švenčių dienomis ir po darbo valandų, panaikinti patekimo į patalpas signalizacijos kodo galiojimą. Po nepavykusios interpeliacijos LINAVOS Kongrese draudimas prezidentui registruoti dokumentus buvo panaikintas, tačiau visi kiti draudimai galioja iki šiol.

Šių metų sausio 31 d. įsakymu sekretoriato darbuotojams pavesta apie bet kokius paklausimus informuoti generalinį sekretorių, pavedimus vykdyti tik  jo leidimu, net jei tai yra prezidiumo narių ar revizijos komisijos pavedimai bei prašymai.

„Šiais įsakymais yra nepagrįstai ribojama prieiga prie dokumentų, trukdoma prezidentui vykdyti pareigas, trukdoma kitų asociacijoje dirbančių asmenų veikla, grubiai pažeidžiamos asociacijos įstatų nuostatos, jie prieštarauja LR Asociacijų įstatymui”, – sakoma pretenzijoje. 

E.Mikėnas taip pat pareikalavo, kad sekretoriato darbuotojai nustotų vadovautis neteisėtais generalinio sekretoriaus įsakymais.