Kovo 14 d. vykusiame ataskaitiniame Kauno regiono vežėjų susirinkime, svarstant kitus darbotvarkės klausimus, buvo atšaukti  du į prezidiumą 2018 vasario 8 ir 2018 gegužės 31 d. susirinkimuose deleguoti atstovai,  įvyko naujų dviejų narių rinkimai likusiam kadencijos laikui. Jais tapo Mindaugas Račkauskas ir Raimondas Vėlavičius.

Susirinkime dalyvavo 51 iš 91Kauno regiono asociacijos narių.

Susirinkimo pirmininkas Artūras Rutkauskas pristatė asociacijos prezidiume  kilusias problemas dėl Kauno regione išrinktų prezidiumo narių ir vykstančių teisminių ginčų. Kauno regiono vežėjai, norėdami klausimą dėl savo atstovų prezidiume išspręsti patys, be teismų, dar praėjusių metų spalio mėnesio pradžioje, surinkę daugiau kaip 50 proc regiono vežėjų narių parašų, nors pagal įstatus užtenka vieno penktadalio balsų, kreipėsi į prezidiumą su prašymu sušaukti rinkiminį susirinkimą. „Kadangi asociacijos prezidiumas ir sekretoriatas susirinkimo nešaukė, Vilniaus miesto apylinkės teisme dėl to nagrinėjama dar viena civilinė byla. Dabar turime galimybę šiame susirinkime išspręsti klausimą, kuris trikdo visos asociacijos veiklą. Siūlome atšaukti išrinktus prezidiumo narius ir kandidatus į narius ir vietoj jų likusiam prezidiumo kadencijos laikui išrinkti du naujus prezidiumo narius. Tokiu būdu aiškiai išreikšime savo valią dėl mūsų atstovų ir tikimės, kad prezidiumas ir sekretoriatas nebeignoruos vežėjų valios ir apsisprendimo”, – teikdamas siūlymą svarstyti šį klausimą sakė A. Rutkauskas.   Sušaukti Kauno regiono susirinkimą generalinio sekretoriaus pareigas einantis M. Atroškevičius buvo įgaliotas ir 2018 m. gruodžio 12 dienos Kongrese, bet to nepadarė.  

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė vadovaujantis Regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos 41 punktu, nesibaigus jų kadencijai, atšaukti išrinktus prezidiumo narius M. Račkauską, R. Vosylių, R. Vėlavičių ir kandidatą į narius R. Petraitį, nes jų atšaukimą inicijavo daugiau, kaip pusė Kauno regiono vežėjų. Balsų dauguma susirinkime jie buvo atšaukti. Kandidatais į prezidiumo narius buvo pasiūlyti Raimondas Vėlavičius (UAB „LT Transport“) ir Mindaugas Račkauskas (UAB „Tyrana“). Už R. Vėlavičių pasisakė – 33 už, 2 prieš, už M. Račkauską pasisakė –  30 už, 5  prieš. 16 biuletenių  buvo nepanaudota.

Prezidentas Erlandas Mikėnas  ir išrinkti prezidiumo nariai įpareigotas pateikti VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registrui nutarimą dėl atšauktų prezidiumo narių ir naujai išrinktų prezidiumo narių ir Juridinių asmenų registre priimto nutarimo pagrindu įregistruoti pakeistus duomenis apie prezidiumo narius.

Šiuo sprendimu Kauno regiono vežėjai nutraukė teisminius ginčus dėl prezidiumo sudėties. Asociacijos išlaidos jiems jau artėja prie 20 tūkst. eurų. Ginčai kilo po to, kai praėjusios vasaros pabaigoje, pažeidžiant įstatus Kauno regiono į prezidiumą deleguotas M. Račkauskas buvo pašalintas iš prezidiumo narių ir į jo vietą buvo pakviestas R.Vosylius.

Teismuose nagrinėjamos bylos taip pat kelia grėsmę draudimo bendrovės įsteigimui. Lietuvos bankas, svarstantis, ar suteikti licenciją draudimo bendrovei, nedviprasmiškai paprašė paaiškinti situaciją: „Atsižvelgiant į tai, kad dėl LINAVOS narių atstovų prezidiume ginčai sprendžiami teismuose bei turint omenyje, kad minėtų teisminių ginčų baigtis gali turėti įtakos prezidiumo sudėties ir jo, kaip kolegialaus organo, priimtų sprendimų teisėtumui, prašome pateikti daugiau informacijos apie  vykusius (galimai tebevykstančius) teisminius ginčus, jų faktines aplinkybes, priimtus teismų sprendimus”.