Užsitęsę teisminiai ginčai dėl LINAVOS prezidiumo sudėties – kuris iš Kauno regiono deleguotų vežėjų yra teisėtas narys – Mindaigas Račkauskas ar Romas Vosylius, verčia dar kartą prisiminti istoriją, kaip R.Vosylius tapo prezidiumo nariu. Vienos iš bylų nutarties aprašomojoje dalyje Vilniaus apygardos teismas, atlikęs sisteminę LINAVOS  įstatų analizę konstatuoja, kad ši rokiruotė buvo padaryta pažeidžiant įstatus, o tuo pačiu ir asociacijos narių teises bei interesus.

Atsigręžkime į netolimą praeitį ir pasižiūrėkime dar kartą, kaip tas buvo padaryta ir kokios konkrečiai įstatų nuostatos pažeistos.

Veiksmas Pažeidimas arba naudinga interpretacija
2018 08 16 d. gaunama Vilniaus apygardos teismo nutartis, kad bendrovės „Minvija” narystės asociacijoje perdavimas „Biominvijai”, kurios vadovas Mindaugas Račkauskas Kauno regiono vežėjų buvo išrinktas į prezidiumą, yra negaliojantis. Teismo nutartyje nė žodžio neužsimenama apie M.Račkauską ir jo poziciją asociacijos prezidiume.
2018 08 17 d.  tuometinis asociacijos generalinis sekretorius Tomas Garuolis pasirašo įgaliojimą samdomai advokatų kontorai „Glimstedt” parengti teisinį vertinimą dėl  M.Račkausko prezidiumo nario įgaliojimų išaiškinimo, atsižvelgiant į minėtą teismo nutartį. T. Garuolis be reikalo leidžia pinigus, arba mėto pėdas ir bando perkelti atsakomybę nuo savęs, nes atsakymas, kaip vertinti teismo nutartį, yra asociacijos įstatų 9.5 punkte: „Prezidiumo narys netenka savo įgaliojimų, jei jis nutraukia darbo ar turtinius santykius su juridiniu asmeniu–asociacijos nariu, esančiu tame regione, nuo kurio prezidiumo narys buvo išrinktas, arba juridinis asmuo, kurį atstovavo išrinktasis į prezidiumą, praranda narystę asociacijoje, jeigu per tris mėnesius netampa kito asociacijos nario vadovu, savininku ar dalyviu atitinkamame regione”. Pagal įstatus M.Račkauskas, kurio atstovavaujamas juridinis asmuo prarado narystę asociacijoje, kaip prezidiumo narys įgaliojimus turėjo  dar tris mėnesius.
Tuo pačiu dokumentu  T. Garuolis įgalioja advokatus atlikti visus reikiamus veiksmus, numatytus įstatų 9.7 punkte ir pasirašyti visus reikiamus dokumentus. 9.7 punkte sakoma : „Prezidiumo nariui atsistatydinus, netekus įgaliojimų ar jį atšaukus, jo pareigas likusiam kadencijos laikui eina paskutiniuose iki prezidiumo nario atsistatydinimo (atitinkamai – iki įgaliojimų netekimo, atšaukimo) vykusiuose rinkimuose daugiausiai balsų gavęs į prezidiumą neišrinktas kandidatas”.
Pagal 9.5 punktą M.Račkausko įgaliojimai nenutrūko. Jis neatsistatydino.  Jis ir nėra atšauktas, kaip numatoma 9. 6 punkte: „Prezidiumo narys nesibaigus jo kadencijai gali būti atšauktas regioniniame susirinkime. Prezidiumo nario atšaukimą gali inicijuoti ne mažiau kaip 1/5 to regiono, kuriame prezidiumo narys yra išrinktas, narių, pateikdami prašymą prezidiumui įtraukti šį klausimą į artimiausio regioninio susirinkimo darbotvarkę.”
Įgaliojime sąmoningai užkoduota užduotis advokatams „įteisinti” M.Račkausko nušalinimą ir R.Vosyliaus, kaip Kauno regione antruoju po M. Račkausko išrinkto kandidato pakvietimą į prezidiumą. Tai daroma žinant, kad pažeidžiami 9.5 ir 9.6 įstatų punktai. Įgaliojime minimas tik 9.7 įstatų punktas, kuriame aprašoma procedūra, kaip yra pakviečiamas kitas narys į prezidiumą.
2018 08 21 d. LINAVOS tinklalapyje paskelbiama naujiena, kad advokatų kontora išsiuntė pranešimus. M. Račkauskui išsiųstas pranešimas, kad jo įgaliojimai pasibaigę. R. Vosyliui išsiųstas pranešimas, kad jis įgyja prezidiumo nario įgaliojimus, jei išreikš sutikimą. R. Vosylius atsiuntė rašytinį sutikimą ir pagal įstatų 9.7. punktą įgauna prezidiumo nario įgaliojimus nuo šių metų rugpjūčio 20 d. rugpjūčio 22 d. prezidiumo posėdyje R. Vosylius turi balsavimo teisę, o M. Račkauskas tokios teisės neturi, nes šiuo metu yra praradęs prezidiumo nario įgaliojimus. M. Račkauskas gali teismine tvarka ginčyti atliktus veiksmus bei prezidiumo nutarimus. 2018 08 21 d. asociacijos sekretoriate vyksta kassavaitinis darbuotojų susirinkimas. Dalyvauja tuometinį atostogaujantį generalinį sekretorių Tomą Garuolį pavadavęs bendrųjų reikalų sekretorius Jonas Juodka, teisininkas Andrius Dubinas ir prezidento patarėjas Vidmantas Adomaitis, atstovas spaudai Andrius Petraitis. Susirinkime svarstomas klausimas dėl R. Vosyliaus. Pristatoma teismo nutartis ir advokatų išaiškinimas. Toks, kokį ir užsakė. Vyksta trumpa diskusija, ar šis išaiškinimas tikrai reiškia, kad dabar prezidiumo narys nebe M. Račkauskas, bet R. Vosylius? Visų akys nukrypo į asociacijos teisininką ir jis patvirtino, kad tikrai šis išaiškinimas reiškia, kad dabar prezidiumo nariu tampa R. Vosylius. Taip R. Vosylius ir tapo prezidiumo nariu. Atstovui spaudai pavedama paskelbti žinią tinklalapyje, pakeisti prezidiumo sudėtį.
2018 08 22 d. Renkasi  prezidiumas. Į prezidiumo posėdį atvyksta R.Vosylius, kaip prezidiumo narys. Jis drauge su kitais 5 kolegomis balsuoja, kad M.Račkauską pašalinti iš prezidiumo. Asociacijos prezidentas, viceprezidentas ir dar trys nariai palieka posėdį. Dar kartą pažeidžiamas 9.6 įstatų punktas. Prezidiumui nesuteikta teisė atšaukti prezidiumo nario.
Registrų centrui pateikiamas prezidiumo nutarimo pašalinti M.Račkauską iš prezidiumo narių protokolas, kiti dokumentai. Tarp jų greičiausiai ir advokatų parengtas teisinis įvertinimas, atliktas pagal jau minėtą generalinio skeretoriaus T.Garuolio įgaliojimą. LR registrų centras asociacijos dokumentuose iš prezidiumo sudėties išregsitruoja M.Račkauską ir įregistruoja R.Vosylių. LR regsitrų centras vadovaujasi tais dokumentais, kurie jam yra pateikiami. Į jo funkcijas neįeina tikrinti, ar dokumentai neprieštarauja organizacijos įstatams. Jam greičiausiai pakanka advokatų parengto teisnio sitaucijos vertinimo, kai tuo tarpu jis įstatams prieštarauja. LR registrų centro sprendimas pakeisti prezidiumo sudėtį taip pat yra apskųstas teismui.

Prezidiumo narys, juo tapęs pažeidžiant įstatus, negali būti laikomas teisėtu. Kada baigsis teismų maratonas, niekas negali pasakyti. Juo labiau, kad tie, kas sukurpė visą šį scenarijų, metodiškai vilkina teismus.

Kauno regiono vežėjai, norėdamas išspręsti klausimą pagal įstatus, kreipėsi į prezidiumą prašydamas sušaukti rinkiminį susirinkimą, tačiau generalinio sekretoriaus pareigas einantis Mečislovas Atroškevičius, dar kartą pažeisdamas įstatus, to nedaro. Jis yra paskirtas tų pačių penkių prezidiumo narių ir vieno, neteisėtai vietą prezidiume užimančio R.Vosyliaus balsais.

Blogiausia šioje situacijoje yra tai, kad prezidiumo nutarimai, už kuriuos balsuoja, o pasatruoju metu labai dažnai ir nulemia R.Vosyliaus balsas, ateityje gali būti pripažinti niekiniais.  Teismai vieną dieną bylas išspręs. Jau iš dabar gaunamų teismo nutarčių ir jas pagrindžiančių tekstų galima numanyti, jog R.Vosyliaus tapimas prezidiumo nariu bus pripažintas neteisėtu.