Šiuo metu asociacijos prezidiume ir kituose valdymo organuose vykstantys pokyčiai daromi ir pagal LINAVOS įstatus, ir teismų nutartis. Kaip žinia,  dėl vežėjų atstovų prezidiume ginčai sprendžiami teismuose. Paskelbtos teismų nutartys dar kartą patvirtina, kad būta šiurkščių įstatų, o tuo pačiu ir visų vežėjų teisių bei interesų pažeidimų. 

Pagal asociacijos įstatus, vežėjų atstovus į kolektyvinį valdymo organą – prezidiumą renka asociacijos nariai regioniniuose susirinkimuose.  Šių metų vasario 8 d. Kauno regiono vežėjai į prezidiumą išrinko Mindaugą Račkauską ir Romą Vosylių.  Tačiau gegužės 31 d. Kauno regiono neeiliniame susirinkime  vežėjai R. Vosylių atšaukė iš prezidiumo nario pareigų, o vietoj jo išrinko  Raimondą Vėlavičių. Išvakarėse, gegužės 30 d. LINAVOS prezidiumas suskubo suspenduoti M. Račkausko veiklą prezidiume, nes gegužės 3 d. Vilniaus apygardos teismas byloje dėl  UAB „Minvija“ narystės asociacijoje perdavimo UAB „Biominvija“,  kurios akcininku buvo Mindaugas Račkauskas, nustatė, jog narystė 2016 m. buvo perduota neteisėtai, taigi M. Račkauskas atstovauja įmonę, kuri nėra asociacijos narė. Tačiau toje pačioje nutartyje teismas pažymėjo, jog byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl bendrovių narystės asociacijoje perdavimo teisėtumo. Kad Mindaugas Račkauskas asociacijos prezidiumo nariu Kauno regione išrinktas neteisėtai nuspręsta nebuvo. Šis Kauno regiono vežėjų sprendimas siųsti atstovauti juos Linavos prezidiume M. Račkauską iki šiol galioja.

Prezidiumo veiklos sutartį su M. Račkausku savo įsakymu nutraukė tuo metu generalinio sekretoriaus pareigas ėjęs Tomas Garuolis rugpjūčio mėnesį, ir vietoj jo į prezidiumą vėl pakvietė R. Vosylių. Prezidumo narį, anot teismo nutarties, iš prezidiumo gali pašalinti tas, kas jį delegavo. Šiuo atveju – Kauno regiono vežėjai. Tas yra labai aiškiai pasakyta Vilniaus apygardos teismo nutartyje: „ LNVAA „Linava“ įstatų 9.5 punktas nustato situacijas, kai prezidiumo narys netenka savo įgaliojimų, arba juridinis asmuo, kurį atstovavo išrinktasis į prezidiumą, praranda narystę asociacijoje, jam suteikiama galimybė per 3 mėnesius tapti kito asociacijos nario vadovu, savininku ar dalyviu atitinkame regione. To nepadarius prezidiumo narys gali atsistatydinti, o jam neatsistatydinus, prezidiumo nario atšaukimą gali inicijuoti ne mažiau kaip 1/5 to regiono, kuriame prezidiumo narys išrinktas, narių, pateikdami prašymą prezidiumui įtraukti šį klausimą į artimiausio regioninio susirinkimo darbotvarkę (Įstatų 9.6 punktas). Taigi, sisteminė šių atsakovo įstatų analizė rodo, jog Mindaugo Račkausko buvimo prezidiumo nariu klausimas turėjo būti išspręstas asociacijos regioniniame susirinkime, o ne priimant prezidiumo sprendimą, be regioninio susirinkimo pritarimo. (….) Be to, pažymėtinos aplinkybės, kaip nurodė trečiasis asmuo Mindaugas Račkauskas teismui, jis tapo ir kitos bendrovės (vežėjo, asociacijos narės) vadovu (atstovu), todėl šios aplinkybės taip pat turėjo būti įvertintos regioniniame susirinkime”.

Taigi sudėjus visus faktus ir iki šiol gautas teismų nutartis yra aišku, kad M. Račkauskas yra prezidiumo narys,  nuo to momento, kai jį išrinko Kauno vežėjai – vasario 8 d., tačiau jam nebuvo leista atstovauti vežėjų interesų šiame valdymo organe. Jo vietą užėmė R. Vosylius, neturėdamas Kauno regiono vežėjų įgaliojimų. Priešingai – Kauno regiono vežėjai jį jau buvo atšaukę. Su įstatais prasilenkiantys LINAVOS prezidiumo sprendimai vėliau ir buvo priimami 5 prezidiumo narių ir R. Vosyliaus balsų persvara. Kaip tik dėl jos ir buvo kuriamos šios schemos, ieškoma pretekstų skundams į teismą. Tačiau R. Vosyliaus negalime laikyti savo regione išrinktu ir deleguotu prezidiumo nariu.

Rugsėjo 5 d. prezidiumas  5 narių ir R.Vosyliaus balsų persvara paskyrė naują, sau parankų generalinį sekretorių – M. Atroškevičių. Darbo sutartį su M. Atroškevičiumi pasirašė ne prezidentas, bet prezidiumo narys R. Martinavičius, neturėdamas tam įgaliojimų. Pasak E. Mikėno,  jis darbo sutarties nepasirašinėjo, nevykdė prezidiumo nutarimo, kuris buvo laikomas priimtu, kai tuo tarpu už jį balsavo tik 5 iš 11 prezidiumo narių ir R.Vosylius, kuris tokios teisės neturėjo. Teisėtam sprendimui pagal įstatus reikalingi 6 balsai.

Dėl šios situacijos teismuose šiuo metu nagrinėjamos net 3 bylos. 3 asociacijos nariai iš Kauno – UAB „Solotransa“, UAB „Rasmada“, UAB „Tyrana“ ir M. Račkauskas  kreipėsi į teismą, skųsdami sprendimą vėl į prezidiumą pakviesti R. Vosylių, kurį jie savo regiono sustinkime atšaukė;  R. Vosyliaus įmonė „Jotvainis” ir M. Atroškevičiaus įmonė „Mečys” apskundė Kauno regiono sprendimą deleguoti į prezidiumo narius M.Račkauską, nes jis jų manymu neturėjo teisės būti renkamas; UAB „Tyrana“, kurios vadovas šiuo metu yra M.Račkauskas, apskundė  2018 05 30 dienos prezidiumo sprendimą suspenduoti jo įgaliojimus.

Neatmestina galimybė, kad jos visos bus apjungtos į vieną. Teismo posėdis, kur bendrovės „Jotvainis” ir „Mečys” skundė asociaciją dėl M.Račkausko išrinkimo į prezidiumą teisėtumo, numatytas gruodžio 3 d.

Lapkričio 21 d., neįvykus Kongresui dėl kvorumo trūkumo, pagal iš anksto patvirtintą grafiką vyko prezidiumo posėdis, kuriame, gavus Vilniaus apygardos nutartį, patvirtinančią, jog M.Račkauskas yra prezidiumo narys, dalyvavo ir į prezidiumą sugrąžintas Kauno vežėjų atstovas. Prezidiumas nutarė atšaukti nutarimą, kuriuo, neturint kvalifikuotos daugumos, generaliniu sekretoriumi paskirtas M. Atroškevičius. Priimtas sprendimas generaliniu sekretoriumi paskirti Genadij Riabčuk. Už abu nutarimus balsavo kvalifikuota prezidiumo narių dauguma – 6.

Lapkričio 23 d., prezidentui ir kliems prezidiumo nariams atvykus į asociacijos patalpas užregistruoti lakričio 21 d. prezidiumo posėdžio protokolo sekretoriate, paaiškėjo, kad M. Atroškevičius nesutinka su teismo sprendimo traktavimu ir savo nepasitenkinimą išreiškė pakviesdamas policiją ir televiziją.

Atvykę policijos pareigūnai, įvertinę situaciją ir išvydę dirbančius prezidiumo ir asociacijos narius, išvyko.

Šiais veiksmais M. Atroškevičius  diskredituoja asociaciją Linava, menkina jos įvaizdį.

LR registrų centrui yra pateikti dokumentai – prezidiumo nutarimai ir teismų išvados, naujo generalinio sekretoriaus ir pakartotiniam M. Račkausko, kaip prezidiumo nario įregistravimui. Registrų centro atsakymą tikimasi gauti šią savaitę.

Tuo tarpu asociacijos sekretoriate, M. Atroškevičiaus įsakymu, toliau sudaromos kliūtys prezidento E. Mikėno darbui.  Išjungtas jo mobilusis telefonas, darbuotojams uždrauta jam teikti informaciją, registruoti ir susipažinti su asociacijos dokumentais.